Protecció de dades

La informació que Sitges Instal·lacions 2014 S.L. rep dels usuaris d'aquest lloc web, a través de les consultes, ús del servei on-line o de la tramesa de formularis curriculars, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes on-line, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades; i en el suposat de la tramesa de formularis curriculars, a fi de dur a terme la selecció de candidats.

Totes les dades de l'usuari seran incorporades i actualitzat als fitxers existents en Sitges Instal·lacions 2014 S.L. per al manteniment de la nostra relació amb vostè.

En relació amb les dades demanades en la forma prevista en els apartats anteriors, l'usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. aquests drets es podran exercir per l'usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada, dirigida a la següent adreça: Sitges Instal·lacions 2014 S.L., c/ Illa de Cuba, 47. 08870 Sitges (Barcelona) Espanya. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

Sitges Instal·lacions 2014 S.L. guardarà les dades de caràcter personal i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Sitges Instal·lacions 2014 S.L. complirà els deures descrits d'acord amb la normativa aplicable.

2014 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos